top of page

ZORG
We zijn een zorgbrede school. De klasjuf zorgt voor een brede basiszorg in de klas met
ondersteuning van de zorgjuf. Zo zijn we op zoek naar de talenten en specifieke noden
van elk kind. Wanneer verhoogde zorg binnen de klas nodig is , draagt de zorgjuf haar
steentje bij. Voor kleuters met extra zorg en/of andere noden zoeken we ondersteuning
in nauwe samenwerking met het CLB of andere externen.
In ons kleutervolgsysteem wordt de ontwikkeling van elke kleuter weergegeven
waardoor we specifiek met elk kind aan de slag kunnen, want iedereen is uniek !

bottom of page