top of page

VisieRIJK BASISMILIEU

We zien spelen als een volwaardige manier om te groeien in ontwikkeling.
We starten met een rijk basismilieu in de hoeken en brengen verrijkingskoffers aan bv koffer ziek zijn, koffer restaurant, koffer verjaardag,…

Er is een groei doorheen de kleuterschool. Zo gaan we bij de jongste kleuters materialen en koffers wisselen en bij de oudere kleuters mogen ze zelf samen afspreken en beslissen welke koffer ze nemen. We zijn ervan overtuigd dat het weinig zinvol is om kleuters voortdurend te verplichten tot opgelegd werk.

We werken regelmatig zonder thema, zodat we meer tijd hebben om de kleuters te observeren en om mee te spelen

Er kunnen wel kleine thema’s ontstaan door de interesses van de kleuters, door de juf of tijdsgebonden thema’s. Daarom hebben we oog voor een gevarieerd en vernieuwend aanbod in de uiteenlopende hoeken

 

ZILL

Vanuit het nieuwe leerplan ZILL “Zin in Leren, Zin in leven” leggen we onze focus op de harmonieuze ontwikkeling van elk kind, om hen zo te laten groeien tot echte wereldburgers. Wij hebben daarbij aandacht voor de persoons- en cultuurgebonden ontwikkeling.

Elk specifiek ontwikkelingsveld ordent de doelen in leergebieden: taal, wiskunde, muzische vorming, wereldoriëntatie en lichamelijke opvoeding.

Daarom hebben we oog voor een gevarieerd en vernieuwend aanbod in de speelhoeken en activiteiten zodat de kleuters uitdagingen krijgen op de verschillende ontwikkelingsvelden

 

CREATIVITEIT

We stimuleren de creativiteit van de kleuters, geen afgewerkte producten waar kleuters gewoon moeten nadoen. Het proces is belangrijker dan het resultaat. We bieden zoveel mogelijk experimenteermogelijkheden, technieken en spelscenario’s aan zodat de kleuters genoeg input hebben om hun talenten aan te spreken en te ontwikkelen. Doorheen het vrij kiezen proberen wij elke kleuter ook te stimuleren om andere dingen te ontdekken. Door samen te spelen leren kleuters communiceren, rollen aannemen, verhalen opbouwen, gevoelens verwerken, fantasievolle situaties bedenken, …

 

ZELFSTURING EN ZELFREDZAAMHEID

Wij vinden het belangrijk dat onze kleuters uitgroeien tot zelfstandige kinderen.

Zelfsturing gaat niet over wat kleuters al dan niet zelf kunnen, maar over het inzicht dat kleuters hebben om zelf te kunnen handelen, zelf te kunnen bepalen, zelf te kunnen realiseren zonder steeds de hulp van de juf nodig te hebben  en zo probleemoplossend te kunnen denken.

Als kleuters naar school gaan, voeren ze allerlei taken uit, die niet alleen een beroep doen op hun denkvermogen, maar ook op hun concentratie, taakgerichtheid en zelfstandigheid. De zelfstandigheid wordt aangemoedigd bij dagdagelijkse activiteiten zoals jas aandoen, boekentas leegmaken, naar toilet gaan , opruimen, …

We zorgen voor een vertrouwde en warme omgeving waar  

het welbevinden en de betrokkenheid van de kleuters de sleutelwoorden zijn in onze school

WELBEVINDEN
Kinderen kunnen pas ”groeien” als ze goed in hun vel zitten, een positief zelfbeeld hebben, gemotiveerd zijn en initiatief nemen. Dit doen we door de talenten van de kleuters aan te spreken.

BETROKKENHEID

We streven naar hoge betrokkenheid in het spel van elke kleuter. Als ze intens en geboeid spelen dan komen ze tot ontwikkeling. De betrokkenheid wordt ook verhoogd door in te spelen op hun interesses, door als juf mee te spelen in de hoeken.

We bevestigen wat ze goed doen en benadrukken dat ze de “moeite waard” zijn.

We stimuleren en motiveren de kleuters om verder stappen te zetten met vallen en opstaan.

Verbondenheid tussen kleuters onderling en de juffen, is de rode draad om dit te realiseren.

 

We zijn een gezonde school

waar ook bewegen en buiten spelen centraal staat.

GEZONDE SCHOOL

De kleuters worden gestimuleerd om gedurende de dag water te drinken.

Hiervoor brengen ze zelf een drinkbus mee, die kan worden bijgevuld

De school geeft 3 x per week fruit of groenten. De tussendoortjes worden door de school voorzien om zo de afvalberg te verkleinen.

We sporen de ouders aan om een gezonde brooddoos mee te geven.

BEWEGEN EN BUITEN SPELEN

We dagen onze kleuters steeds opnieuw uit om in beweging te blijven.

Op de speelplaats bieden we speelkoffers aan met verschillende materialen.

De kls. kunnen ook fietsen, voetballen, de klimmuur gebruiken en dansen op muziek.

Zo creëren we een bewegingsstimulerende speelplaats.

Bij goed weer kunnen we ook genieten van de zandbak, het bos, …

Bewegingslesjes, een bewegingshoek en bewegingstussendoortjes zorgen ervoor dat de kleuters nog extra kunnen bewegen in de klas.

We zijn een kleine, gezellige Nederlandstalige, katholieke kleuterschool waar iedereen welkom is en verbondenheid centraal staat. We dragen iedereen binnen de school, maar ook rondom de school een warm hart toe. De ouders van onze kleuters zijn belangrijke en waardevolle partners. Ze zijn steeds welkom op onze school.

We vinden het ook belangrijk om ons te integreren in de lokale gemeenschap.

NEDERLANDSTALIGE SCHOOL

We spreken algemeen Nederlands in de school.

Het is in het belang van je kleuter en van jezelf dat je de taal machtig bent.
Bij oudercontacten vragen we om een tolk mee te brengen als je de taal niet machtig bent.

Link voor Nederlandse lessen in de gemeente ……

KATHOLIEKE KLEUTERSCHOOL

Wij zijn een katholieke kleuterschool en beleven de katholieke godsdienst doorheen alle activiteiten vanuit een wederzijds respect voor alle kinderen en waar waarden en normen centraal staan. Samen met de handleiding ‘Sterretjes aan de hemel’ leren we voor elkaar te zorgen en verbonden te zijn.

 

WARM HART
We verwelkomen onze kleuters door een vuistje te geven en goeiemorgen te wensen bij het binnenkomen op de school. Er heerst een familiale sfeer op onze school. De ouders zijn steeds welkom om een ‘babbeltje te slaan’ met de juffen.

 

LOKALE GEMEENSCHAP

We streven er naar dat de kleuter verbonden is met zichzelf, met de anderen en met de wereld. We werken regelmatig klasdoorbrekend bv. één namiddag per week spelen we in alle klasjes, de oudere kleuters helpen de jongere kleuters in de gang, op de speelplaats, we werken samen projecten uit,…
We betrekken graag iedereen bij het schoolgebeuren bv. voorlees- en spelletjesmomenten, feesten, fruit schillen, klusjesdag, …

We werken samen met het woonzorgcentrum Floordam door maandelijks een bezoekje te brengen met één klas, we vieren Lichtmis in de kerk, we maken een lichtje om mee te dragen in de lichtstoet van het dorp,..

Ieder kind is uniek

en heeft dus eigen vragen,

zo bieden we zorg aan op maat van elk kind.

ZORG

We zijn een zorgbrede school. De klasjuf zorgt voor een brede basiszorg in de klas met ondersteuning van de zorgjuf. Zo zijn we op zoek naar de talenten en specifieke noden van elk kind. Wanneer verhoogde zorg binnen de klas nodig is , draagt de zorgjuf haar steentje bij. Voor kleuters met extra zorg en/of andere noden zoeken we ondersteuning  in nauwe samenwerking met het CLB of andere externen.

In ons kleutervolgsysteem wordt de ontwikkeling van elke kleuter weergegeven waardoor we specifiek met elk kind aan de slag kunnen, want iedereen is uniek !

Onze visie, ons opvoedingsproject.

 

 

Ons hoofddoel is het stimuleren van de totale ontwikkeling van het kind door maximale kansen te creëren en het kind te ondersteunen om deze kansen te benutten.

We hebben een rijk basismilieu in de klas dat ondersteund wordt door ZILL (Zin in leren, Zin in leven) en waar creativiteit en probleemoplossend denken een belangrijke plaats innemen. In september gaat er heel veel tijd naar zelfsturing en zelfredzaamheid zodat we de kleuters leren kennen en op maat van elke kleuter kunnen werken.

Picture1.png
buiten.png
bottom of page